ЛИТБК е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от обработени биоотпадъци – компост (произведен от зелени отпадъци, утайки, калифорнийски червеи и др. биоразградими отпадъци), биотор, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от МБТ и др.

Клиенти на ЛИТБК са Регионални системи за управление на отпадъци, Регионални депа за третиране на отпадъци, Биогаз инсталации, производители на органични почвени подобрители и др.

Брошура

ЛИТБК извършва изпитване на характеристиките на биоотпадъците, съгласно изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъците.

Резултатите от изпитванията се представят в Протокол от изпитване, който при заявено желание от страна на клиента, може да бъде издаден и на английски език.

При заявено желание към протоколите могат да бъдат включени мнения и тълкувания относно начина на ползване на резултатите или препоръки за подобряване на резултатите на продуктите, както и обявяване на съответствие, съгласно изискванията на действащите нормативните документи.

 

Характеристика

Метод

Акредитация

Сух остатък (Сухо вещество)

БДС EN 15934:2012, А

да

Съдържание на вода (влага)

БДС EN 15934:2012, А

да

Активна реакция, pH (H2O)

БДС EN ISO 10390:2022

да

Активна реакция, pH (CaCl2)/ (KCl)

БДС EN ISO 10390:2022

да

Електрическа проводимост

БДС EN 13038:2012

да

Специфична електрическа проводимост

СД CEN/TS 15937:2012

да

Общ органичен въглерод (ТОС)

БДС EN 15936:2022, В

да

Загуба при накаляване

БДС EN 15935:2021

да

Размер на частиците

БДС EN 15428:2007

да

Общ азот

БДС EN 16168:2012

да

Разтворими форми на нитратен азот

БДС EN ISO 10304-1:2009

да

Разтворими форми на амониев азот

БДС ISO 7150-1:2002

да

Примеси

СД CEN/TS 16202:2013

да

Елементи - Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, V, Fe,

Hg, Cd, K/K2O,Ca/CaO, Co, Li, Mg/MgO, Mn, Cu, Mo, Na,

Ni, Pb, Se, Si, Ag, Sr, S, Tl, Ti, P/P2O5, Cr, Zn

БДС EN 16170:2016

да

E. coli

 

не

Salmonella spp.

 

не

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine