ЛИТБК е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от утайки от градски и индустриални пречиствателни станции за отпадни води – утайки от ПСОВ.

ЛИТБК извършва изпитване на характеристиките на утайките, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието и Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъците.

ЛИТБК извършва изпитване за характеризиране на утайки като горива.

Брошура

Резултатите от изпитванията се представят в Протокол от изпитване, който при заявено желание от страна на клиента, може да бъде издаден и на английски език.

При заявено желание към протоколите могат да бъдат включени мнения и тълкувания относно начина на ползване на резултатите или препоръки за подобряване на резултатите на продуктите, както и обявяване на съответствие, съгласно изискванията на действащите нормативните документи.

Характеристика

Метод

Акредитация

Сухо вещество (сух остатък)

БДС EN 15934:2012, А

да

Съдържание на вода (влага)

БДС EN 15934:2012, А

да

Активна реакция, pH (H2O)

БДС EN 15933:2012

да

Активна реакция, pH (CaCl2)

БДС EN 15933:2012

да

Специфична електрическа проводимост

СД CEN/TS 15937:2012

да

Общ органичен въглерод (ТОС)

БДС EN 15936:2012, В

да

Загуба при накаляване

БДС EN 15935:2021

да

Общ азот

БДС EN 16168:2012

да

Разтворими форми на нитратен азот

БДС EN ISO 10304-1:2009

да

Разтворими форми на амониев азот

БДС ISO 7150-1:2002

да

Примеси

СД CEN/TS 16202:2013

да

Екстархируеми форми на елементи - Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B,

V, Fe, Hg,Cd, K/K2O, Ca/CaO, Co, Li, Mg/MgO, Mn, Cu, Mo,

Na, Ni, Pb, Se, Si, Ag, Sr, S, Tl, Ti, P/P2O5, Cr, Zn

БДС EN 16170:2016

да

Обменен фосфор

БДС ISO 11263:2002

да

Обменен калий, калций и магнезий

БДС ISO 11260:2018

да

Водоразтворими сулфати

БДС EN ISO 10304-1:2009

да

Влага

БДС EN ISO 18134-2:2017

не

Калоричност

БДС EN ISO 18125:2017

не

Пепел

БДС EN ISO 18122:2015

не

Въглерод, водород и азот

БДС EN ISO 16948:2015

не

Joomla templates by Joomlashine