ЛИТБК е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от твърди и течни отпадъци – елуати и инфилтрати, седименти.

ЛИТБК извършва изпитване на характеристиките на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и др.

Брошура

Резултатите от изпитванията се представят в Протокол от изпитване, който при заявено желание от страна на клиента, може да бъде издаден и на английски език.

При заявено желание към протоколите могат да бъдат включени мнения и тълкувания относно начина на ползване на резултатите или препоръки за подобряване на резултатите на продуктите, както и обявяване на съответствие, съгласно изискванията на действащите нормативните документи.

 

Характеристика

Метод

Акредитация

Сухо вещество (сух остатък)

БДС EN 15934:2012, А

да

Съдържание на вода (влага)

БДС EN 15934:2012, А

да

Активна реакция, pH (H2O)

БДС EN ISO 10390:2022

да

Активна реакция, pH (CaCl2)/(KCl)

БДС EN ISO 10390:2022

да

Специфична електрическа проводимост

СД CEN/TS 15937:2012

да

Общ органичен въглерод (ТОС)

БДС EN 15936:2022, В

да

Загуба при накаляване

БДС EN 15935:2021

да

Обменни форми на елементи

БДС EN ISO 11885:2009

да

Хлориди, сулфати и флуориди

БДС EN ISO 10304-1:2009

да

Общ и разтворим органичен въглерод

БДС EN 1484:2001

да

Общо разтворими твърди вещества

БДС EN 15216:2021

да

 

Joomla templates by Joomlashine