ENplus® e водеща в света схема за сертифициране на качеството на дървесните пелети и осигуряване на качество за производството и логистиката им. Координатор на  ENplus® е Европейският съвет за пелети (EPC). ENplus® e прозрачна и независима схема, която гарантира качество и борба с измамите по цялата верига от производството до доставката. Максималната прозрачност и непрекъснатото наблюдение на качеството на пелетите са гарантирани чрез редовни вътрешни проверки, система за запазване на проби и задължения за документация.

 

ENplus® работи като схема за сертифициране от трети страни, което е гаранция за пълна безпристрастност. Това означава, че съответствието се оценява от акредитирани независими организации.

Сертифициращи органи

Независимите организации, известни като сертифициращи органи, са компетентни да преценят дали кандидатстващата компания отговаря на изискванията или дали сертификатът й трябва да бъде спрян. Всички изброени сертифициращи органи са акредитирани и одобрени от централния офис. Списък на сертифициращите органи

Инспектиращи и изпитващи органи

Инспектиращите органи отговарят за провеждането на планирани и извънпланови одити на сертифицирани компании или компании, желаещи да влязат в схемата. Изпитващите органи отговарят за провеждането на набор от стандартизирани лабораторни изпитвания върху проби от продукти. След това резултатите се съобщават на избрания сертифициращ орган, който решава дали да предостави сертификата ENplus®. Всички изброени органи за проверка и изпитване са акредитирани и одобрени от централното управление.Списък на инспектиращи органи    Списък на изпитващи органи

 

Валиден сертификат ENplus® удостоверява, че съответната компания отговаря на всички изисквания на ENplus® и че се извършват непрекъснати проверки за надзор от външен орган за проверка.

 

Етикетирането на сертифицирани ENplus® пелети на торби или документи за доставка се осъществява по начин, който крайните потребители могат лесно да контролират произхода и класа на качество на своите пелети. Произходът на пелетите се посочва прозрачно чрез индивидуален идентификационен номер за всеки производител и търговец, така наречения „ENplus® ID“. Идентификационният номер на ENplus® има пет знака - кодът на държавата на съответния производител или търговец в комбинация с трицифрен номер и се предоставя от EPC в хода на първоначалното сертифициране. За да осигури прозрачност и проследимост, идентификационният номер на ENplus® се посочва на всеки ENplus® сертификат в допълнение към индивидуалния номер на сертификата. Освен това всеки сертификат съдържа спецификацията, която посочва на кой клас на качество отговарят  дървесните пелети А1 или А2. И двата класа на качество представляват висококачествен продукт с определени свойства, но за клас А2 е разрешено по-високо съдържание на пепел.

 

ЛИТБК е изпитващ орган в процеса на ENplus® сертифицирането на дървесни пелети и може да ви съдейства при избор на органи за сертифициране и инспектиране.

 

ЛИТБК предоставя услугата изпитване на дървесни пелети съгласно изискванията на ENplus® Handbook, Part 3 - Pellet Quality Requirements (Version 3.0, August 2015) и извън сертификационния процес. Нашите клиенти са от различни държави в целия свят. Производители или дистрибутори на пелети,  на които им предстои сертифициране или имат желание да проверят продукта си може да се обърнат към ЛИТБК за изпитване. За повече информация може да се свържете с нас.

 

Joomla templates by Joomlashine